Договір про надання готельних послуг

1. Загальні положення
     1.1. Ці Правила регламентують діяльність готелю «Піги» у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг) споживачам, які проживають у готелі або мають намір скористатися готельними послугами) та виконавцями цих послуг.      1.2. У своїй діяльності готель керуютєься чинним законодавством України та цими Правилами.
1.2.1. основні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера і надається споживачу згідно з укладеним договором та включається до ціни номера;
1.2.2 додаткові послуги - обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково;
1.2.3. номер - окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання;
1.2.4. штрафні санкції - штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством;
1.2.5. бронювання - процес замовлення замовником готелю основних і/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;
1.2.6. підтвердження заброньованих послуг - згода готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою; 1.2.7. анулювання - відмова замовника від заброньованих послуг. Анулювання поділяється на три види: своєчасне анулювання, пізнє анулювання, неприбуття. В разі пізнього анулювання або неприбуття готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, зазначеними у умовах бронювання;1.2.8. своєчасне анулювання - відмова замовника від використання заброньованих послуг не пізніше ніж за три доби до дати запланованого заїзду або в обумовлені у мовах бронювання терміни;1.2.9. пізнє анулювання - анулювання у термін не пізніше, ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені умовами бронювання терміни;1.2.10. неприбуття - фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до готелю у день заїзду або ануляція заброньованих послуг до вказаної дати поселення;1.2.11. дата заїзду - дата прибуття споживача до готелю;1.2.12. дата виїзду - дата виїзду споживача із готелю;1.2.13. ранній заїзд - заїзд споживача до готелю до розрахункової години;1.2.14. пізній виїзд - виїзд споживача з готелю після розрахункової години в день виїзду;1.2.15. розрахункова година - година, яка встановлена у готелі в умовах бронювання і при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення у готель. 
2. Інформація про послуги2.1. Готель зобов'язаний надати споживачу на його запит всю необхідну, достовірну, доступну та своєчасну інформацію про готельні послуги.
2.2.Інформація про послуги та внутрішні правила проживання розміщується у приміщенні на інформаційному стенді в зоні реєстрації споживачів. 3. Порядок бронювання номерів та оплати послуг
3.1. Готель має право укладати договір бронювання з замовником (споживачем) шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику. 
 3.2.Договір вважається укладеним тільки в разі підтвердження готелем направленої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди за допомогою поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику.  3.3. При бронюванні номера готель може запросити передплату за надання готельних послуг. У разі відмови споживача оплатити броню, його розміщення у готелі проводиться у порядку загальної черги а наявності вільних номерів.
3.4. Передплата враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником договором.3.5. При неприбутті споживача до 18:00 (час анулювання) в день замовленого прибуття замовлення анулюється, якщо бронювання номера (місця) не було підтверджено передплатою послуг.3.6. Договір про надання основних готельних послуг може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього. 3.7. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів. 3.8. Ціна номера, вартість додаткових послуг, у т.ч. бронювання, встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та готелем.3.9. Готель застосовує добову оплату готельних послуг.3.10. Готель визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера. 3.11.Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі: найменування готелю, його реквізити (для приватного підприємця - прізвище, ім'я по батькові, інформацію про державну реєстрацію), прізвище, ім'я та по батькові споживача;3.12.інформацію про номер (місце в номері), що надається; ціну номера та інші необхідні дані на розсуд готелю. 3.13. При розміщенні дітей віком до 5 років з батьками в одному номері плата за проживання дітей не стягується.
4. Порядок надання послуг
4.1. Номер в готелі надається споживачу при пред'явленні паспорта або іншого документа, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення водія, для військових - особове посвідчення або військовий квиток.  4.2. Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих готелем послуг.     4.3. Готель зобов'язаний надати пільги тим категоріям споживачів, для яких такі пільги передбачені, в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.  4.4. Без згоди споживача/замовника готель не має права надавати додаткові послуги, які не включені у договір. Споживач/замовник вправі відмовитись від оплати таких послуг, а в разі їх сплати готель зобов'язаний повернути сплачену суму. 4.5. За бажанням споживача йому може надаватись номер на два і більше місць з оплатою вартості номера.  4.6. Готель зобов'язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг: виклик швидкої допомоги; доставка в номер кореспонденції; побудка у визначений час. 4.7. Зміна постільної білизни, рушників та туалетних речей та прибирання номера проводиться за проханням гостя, та не рідше двох разів на тиждень.  4.8. Готель забезпечує комплектність і справність обладнання в номері, а також якість підготовки приміщення під заселення.  4.9. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю споживачем, який проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знаходиться у відведеному для споживача приміщенні. 4.10. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. 4.11. У разі втрати чи пошкодження речі споживач зобов'язаний негайно повідомити про це готель. Якщо до закінчення строку проживання споживач не пред'явив свої вимоги до готелю, вважається, що його речі не були втрачені чи пошкоджені. 4.12. У разі виявлення забутих речей готель зобов'язаний негайно повідомити про це власника речей (за умови, що їх власник відомий). Забуті речі зберігаються у готелі протягом шести місяців, після чого знищуються, про що складається акт установленої форми. 4.13. Споживач зобов'язаний дотримуватись цих Правил, внутрішніх правил проживання у готелі та правил пожежної безпеки. 4.14.Якщо споживач неодноразово порушує внутрішні правила проживання у готелі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших споживачів, готель має право відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення).       5. Відповідальність готелю і споживачів за невиконання            обов'язків під час надання готельних послуг  5.1. Готель зобов'язаний забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, цих Правил та договору. 5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних зобов'язань, пов'язаних з наданням готельних послуг, винна сторона має відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки.  5.3. При неможливості (відмові) виконати умови попередньо укладеного договору зі споживачем/замовником щодо надання готельних послуг готель зобов'язаний, на вимогу споживача, забезпечити розміщення споживача в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні або вищої якості. Додаткові затрати, що виникли у зв'язку з цим, покриваються готелем.  5.4. Споживач при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги присвоєній категорії готелю має право за своїм вибором вимагати: усунення недоліків безоплатно та у визначений термін; відповідного зменшення ціни за надану послугу. Готель повинен ужити заходів щодо усунення недоліків наданої послуги протягом години з моменту пред'явлення споживачем відповідної вимоги.Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг і відповідно до чинного законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо готель в установлений термін не усунув недоліки. Гроші, сплачені споживачем за послуги, повертаються у день розірвання договору або в інший термін за домовленістю, але не пізніше ніж протягом 7 днів від дня пред'явлення відповідної вимоги. 5.5. Готель відповідно до чинного законодавства України несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла в зв'язку з недоліками при наданні послуг. Порядок і обсяг відшкодування визначаються відповідно до чинного законодавства.      5.6. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв'язку з утратою або пошкодженням майна готелю, здійснюється ним відповідно до чинного законодавства України.                 6. Контроль за дотриманням Правил      6.1. Контроль за дотриманням готелем цих Правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.      6.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, готель несе відповідальність згідно із чинним законодавством.      6.3. Готель зобов'язаний здійснювати контроль за додержанням персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.